Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Polski Czerwony Krzyż

Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.


Polski Czerwony Krzyż to polska organizacja humanitarna działająca na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276) oraz Statutu nadanego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. (Dz. U. Nr 237, poz. 2372). W swojej działalności kieruje się zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego oraz Podstawowymi Zasadami Ruchu: Humanitaryzm, Bezstronność, Neutralność, Niezależność, Dobrowolność, Jedność i Powszechność. Stowarzyszenie wspomaga w czasie konfliktu zbrojnego wojskową i cywilną służbę zdrowia i prowadzi działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych, upowszechnia znajomość międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, prowadzi Krajowe Biuro Informacji, prowadzi działalność na rzecz rozwoju krwiodawstwa, niesie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą, prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy.