Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Stowarzyszenie Linia Życia

Stowarzyszenie Linia Życia powstało w 2005 roku.

Jego celem jest:

- stałe podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym praca na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie w dziedzinie utrzymania w należytym stanie urządzeń brd, infrastruktury drogowej oraz oznakowania dróg w aspektach gospodarczych, moralnych, społecznych, administracyjnych, prawnych, technicznych, podatkowych i innych;
- ochrona interesu prawnego członków Stowarzyszenia m. in.: w obszarze regulacji prawnych dotyczących branży i wobec aktów nieuczciwej konkurencji
działalność naukowa, naukowo-techniczna. oświatowa, wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy i utrzymania dróg.

Od momentu powstania w roku 2005 prace Stowarzyszenia były skoncentrowane wokół zagadnień związanych z oznakowaniem poziomym. W roku 2011 doszło do zmiany statutu i rozszerzenia działalności Stowarzyszenia na całość zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń brd, infrastruktury drogowej oraz oznakowania poziomego i pionowego.

Najważniejsze działania podjęte przez Stowarzyszenie:
- Udział w konferencjach i sympozjach poświęconych problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Szkolenie z zakresu oznakowania poziomego przeprowadzone wspólnie z GDDKiA w roku 2008 dla 700 pracowników oddziałów terenowych z zakresu oznakowania poziomego. Efektem była poprawa błędnego oznakowania poziomego na niemalże 3 tys. łuków na drogach krajowych.
- W celu uporządkowania zapisów dot. oznakowania poziomego Stowarzyszenie opracowało propozycje zmian w tekście: Załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunków ich umieszczania na drogach”.
- Stowarzyszenie łącznie z innymi siedmioma organizacjami z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii i Hiszpanii organizowało konferencję EU-ROADMARKING –  Europejskie Sympozjum Oznakowania Poziomego, które odbyło się  w Amsterdamie.
- Newralgiczne skrzyżowania we Wrocławiu zostały objęte programem pilotażowym Stowarzyszenia, mającym na celu udrożnienie ruchu na głównych skrzyżowaniach w wielkich miastach z wykorzystaniem oznakowania poziomego tzw.” pomarańczowe skrzyżowania”.
-  opracowanie pierwszego na polskim rynku „Podręcznika oznakowania poziomego”, zbierającego w jedną, usystematyzowaną całość, wszystkie zagadnienia związane z oznakowaniem poziomym: począwszy od zasad projektowania, przez szczegółowe omówienie sposobów jego wytyczania, aplikacji, aż po usuwanie, z uwzględnieniem podziału na poszczególne technologie i rodzaje oznakowania.

Więcej informacji: www.liniazycia.org.pl