Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organiza­cją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 42 firmy: producentów oraz przedstawicieli producentów pojaz­dów samochodowych, nadwozi motocykli i skute­rów w Polsce. Jako sprawna, profesjonalna i wiarygodna organizacja reprezentująca interesy przed­siębiorców, jest głosem branży motoryzacyj­nej w kontaktach z organami administracji publicznej, środkami masowego przekazu, związkami zawodowymi i innymi organiza­cjami branżowymi. PZPM podejmuje działania mające na celu inicjowanie zmian legislacyjnych, opiniuje projekty ustaw branżowych oraz innych rozwiązań prawnych. Wspiera przedsięwzięcia na rzecz rozwoju i promocji polskiego sek­tora motoryzacyjnego, prezentuje własne ekspertyzy, opinie oraz raporty w kluczo­wych dla motoryzacji kwestiach, a także uczestniczy w pracach gremiów sejmowych oraz rządowych. Jako członek Europejskiego Stowarzy­szenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Stowarzyszenia Europejskich Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy branży motoryzacyjnej w organach Unii Europejskiej.

www.pzpm.org.pl