Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) została powołana 1 stycznia 2002 r. na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym, jako międzyresortowy organ doradczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd).

Przewodniczącym KRBRD jest minister właściwy ds. transportu – obecnie Minister Infrastruktury i Rozwoju (MIR) zaś jego zastępcami są sekretarze lub podsekretarze stanu w MTBiGM i w MSW. Członkami KRBRD są przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych do spraw: administracji publicznej, budżetu, finansów publicznych, gospodarki, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, oświaty i wychowania, środowiska, transportu, wewnętrznych, pracy oraz Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Pożarnej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz wskazani przez Premiera wojewodowie.

Jednostką wykonawczą KRBRD jest Sekretariat, który działa w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

KRBRD określa kierunki i koordynuje działania administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań KRBRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy między innymi:

  • proponowanie kierunków polityki państwa, opracowywanie programów poprawy brd,
  • zlecanie badań naukowych,
  • inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych w dziedzinie brd,
  • inicjowanie współpracy zagranicznej jak również działalności edukacyjno-informacyjnej,
  • współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi
  • analizowanie i ocena podejmowanych działań.

Jednocześnie z KRBRD w każdym z szesnastu województw utworzona została wojewódzka rada bezpieczeństwa ruchu drogowego (WRBRD), która działała przy wojewodzie, a od 1 stycznia 2006 r. funkcjonuje przy marszałku województwa jako wojewódzki zespół koordynacyjny działań administracji publicznej w sprawach brd.

Przewodniczącym WRBRD jest marszałek województwa, jego zastępcami są: wojewoda i wojewódzki komendant Policji. Członkowie WRBRD to przedstawiciele zarządu województwa, zarządów powiatów i gmin, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządu dróg wojewódzkich, zarządów dróg powiatowych i wojewódzkiego kuratora oświaty.

Do zadań WRBRD należy między innymi opracowywanie regionalnych programów poprawy brd, opiniowanie aktów prawa miejscowego w zakresie brd, szkolenie kadr w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej, współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej, oraz analizowanie i ocena działań brd na terenie województwa.

Istotnym jest fakt, że KRBRD ma obowiązek składania sprawozdań dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie na podstawie sprawozdań WRBRD i poszczególnych resortów. Sprawozdanie to składane jest corocznie Premierowi, Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 więcej informacji na stronie www.krbrd.gov.pl