Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Rozpoczynamy Konkurs Małych Grantów

Data publikacji: 20.03.2012r.

Ogłaszamy konkurs na realizację projektów: „Fundusz Małych Grantów 2012"

Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit  w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Zasady przyznawania dofinansowania:

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku, oraz placówki edukacyjne.

Regulamin zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektów, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej Partnerstwa www.pbd.org.pl

3. Termin realizacji projektu:

Projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 1 lipca 2013 r.

4. Termin i sposób składania wniosków:

Aby wziąć udział w konkursie należy nie później niż do 1 czerwca 2012r:

  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek do PBD pocztą lub kurierem w formie wydruku oraz w formie elektronicznej
  • dołączyć do wniosku projektowego jego dwie kopie wraz z kopią załączników.

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Ul. Pańska 85

00-834 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Fundusz Małych Grantów 2012"

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby Partnerstwa.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków oraz termin dokonania wyboru wniosków:

Wnioski będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Partnerstwa nie później w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia decyzji przez komisję.

  • budżet typ: asd, waga: 32 KB
  • wniosek typ: Dokument tekstowy, waga: 56,5 KB
  • regulamin typ: Plik PDF, waga: 99,22 KB