Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Historia

Światowa Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Commission for Global Road Safety) wezwała do ogłoszenia Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w sprawozdaniu za rok 2009. Poparcie dla tej inicjatywy wyraziła m.in. Współpraca Narodów Zjednoczonych na rzecz Bezpieczeństwa Ruch Drogowego. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawozdaniu za rok 2009 dla Zgromadzenia Ogólnego zachęca państwa członkowskie do wsparcia wysiłków na rzecz ustanowienia Dekady. Dekada jest okazją do długoterminowych i skoordynowanych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali regionalnej, krajowej i lokalnej.Eksperci ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego z krajów członkowskich ONZ stwierdzili, że nadszedł już czas przyspieszenia inwestycji w zakresie bezpieczeństwa drogowego w krajach o niskim i średnim dochodzie, równolegle z rozwojem strategii zrównoważonego rozwoju i programów, które zmuszają do zmiany myślenia o relacjach pomiędzy drogą a ludźmi, zachęcają do korzystania z transportu publicznego, a także zmieniają podejście do nadzoru w polityce transportowej. Konieczna jest także współpraca różnych podmiotów i struktur międzynarodowych, instytucji finansowych, organizacji społecznych oraz zapewnienie funduszy do ich wspierania. Obecnie źródła finansowania i wola polityczna to najsłabsze elementy.


Plan działań w ramach Dekady powstał w celu uzyskania wsparcia politycznego i monitorowania zobowiązań podjętych na poziomie globalnym i krajowym. Darczyńcy mogą wykorzystać Dekadę w swoich programach pomocy. Kraje o niskich i średnich dochodach mogą korzystać z niej w celu przyspieszenia przyjęcia skutecznych i opłacalnych programów bezpieczeństwa ruchu drogowego, natomiast kraje o wysokim dochodzie - do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi.


W marcu 2010 r. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ ogłosiła Dekadę Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2011-2020 (A/64/255), której  celem jest ustabilizowanie, a następnie zmniejszenie prognozowanej liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na świecie poprzez intensyfikację działań prowadzonych na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym.


Rezolucja wzywa państwa członkowskie do wdrożenia działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa pojazdu, zachowania uczestników ruchu drogowego, edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego i działań powypadkowych. Popiera regularne monitorowanie postępów w zakresie osiągnięcia globalnych celów oraz konieczność określenia celów przez poszczególne państwa członkowskie. Rezolucja zobowiązuje Światową Organizację Zdrowia i regionalne komisje Organizacji Narodów Zjednoczonych do przygotowania globalnego planu Dekady we współpracy z innymi partnerami i zainteresowanymi stronami.

Krajowym koordynatorem ds. realizacji zadań Dekady Działań BRD w Polsce jest Pani Poseł Beata Bublewicz.

Dekada 2