Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Stanowisko Partnerstwa wobec propozycji likwidacji Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Data publikacji: 28.05.2007r.

Odpowiedź do Pani Minister Finansów, prof. dr hab. Zyty Gilowskiej, w sprawie propozycji Ministerstwa Finansów dot. likwidacji Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Szanowna Pani
Prof. dr hab. Zyta Gilowska
Wiceprezes Rady Ministrów ds. Gospodarczych,
Minister FinansówMinisterstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

 

Warszawa, 28 maja 2007


Propozycja Ministerstwa Finansów dot. likwidacji Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 

Szanowna Pani Minister,

z największym zaniepokojeniem przyjęliśmy informację o propozycji Ministerstwa Finansów dot. likwidacji Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zawartej w projekcie ustawy z dn. 15 maja 2007 pn.  „Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz o zmianie innych ustaw”.

Przystępując do Unii Europejskiej i przyjmując Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gambit 2005 Rząd Polski zobowiązał się do realizacji unijnego celu zmniejszenia liczby zabitych w wypadkach drogowych o 50% i przyjął ten cel jako cel krajowy. Tymczasem w wypadkach drogowych ginie w naszym kraju  co rok ponad pięć tysięcy osób, a prawie sześćdziesiąt tysięcy zostaje poważnie rannych, co stawia Polskę w czarnej czołówce UE. Nasz kraj jest odpowiedzialny za 13% śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w zjednoczonej Europie. Oprócz ludzkich tragedii i cierpienia obywateli łączne straty jakie ponosi nasze państwo z tytułu wypadków drogowych są szacowane na 30 miliardów złotych każdego roku. Doświadczenia innych państw UE wykazują, że dzięki właściwie ukierunkowanym i skoordynowanym działaniom można znacznie zmniejszyć liczbę wypadków i ofiar oraz towarzyszących im strat. Komisja Europejska, ONZ, WHO, Bank Światowy i inne organizacje stanowczo podkreślają wielodyscyplinarny charakter bezpieczeństwa ruchu drogowego i coraz głośniej domagają się podjęcia przez rządy bardziej zdecydowanych działań na rzecz zapobiegania ofiarom w ruchu drogowym. W tej sytuacji z niepokojem przyjęliśmy informację, że Minister Finansów RP domaga się likwidacji Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która odgrywa ważną rolę w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Zamiar likwidacji KRBRD, międzyresortowego organu pomocniczego Rady Ministrów, określającego kierunki i koordynującego działania administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest zaskakujący i szkodliwy z wielu społecznie ważnych względów:  

  1. Katastrofalny stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Tylko w 2006 zginęły w wypadkach drogowych 5 232 osoby, a ponad 60 000 tys. odniosło obrażenia. Ta statystyka stawia nasz kraj na niechlubnej pozycji lidera w Europie.  W obliczu tak zastraszających danych  Polska zobowiązała się do zmniejszenia liczby zabitych w wypadkach o połowę.
  2. 15 ofiar śmiertelnych dziennie i setki rannych to strata dla budżetu państwa rzędu 30 mld PLN. Biorąc pod uwagę, że budżet NFZ wynosi 40 mld PLN, należałoby chyba – poszukując racjonalnych oszczędności - wręcz podnieść wydatki na KRBRD.
  3. Propozycja Ministerstwa Finansów jest sprzeczna z opinią Posłów biorących udział w pracach Komisji Infrastruktury, którzy na swoim ostatnim posiedzeniu dn. 22 maja br. zaproponowali podniesienie rangi i budżetu KRBRD.
  4. KRBRD jest kluczowym partnerem organizacji pozarządowych w całym kraju, które przez różne działania wpływają na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Do grona tych organizacji należy też nasze stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.
  5. Wojewódzkie Rady BRD są praktycznie jedynym forum koordynacji i konsultacji działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na szczeblu województwa,. Ich likwidacja spowoduje dezintegrację regionalnych struktur i grozi zanikiem wspólnych działań administracji lokalnych.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego skupiając przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych oraz instytucji rządowych. KRBRD jest patronem Partnerstwa, podobnie jak Bank Światowy i międzynarodowa organizacja Global Road Safety Partnership w Genewie.  Nasza współpraca z KRBRD przy organizacji licznych projektów (ostatnio Pierwszego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod auspicjami ONZ w dn. 23-29 kwietnia br.) pokazała zasadność i wręcz konieczność jej istnienia. Przyjęcie proponowanych przez MF zapisów spowoduje likwidację międzyresortowego organu pomocniczego Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tym samym oznaczać to będzie brak  kluczowego partnera do współpracy na styku tych wszystkich przedstawicieli administracji, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego, dla których istotna i ważna jest społeczna odpowiedzialność za ludzkie życie na drogach. Przyniesie to wielkie szkody zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i regionalnym.

Jako stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego wnioskujemy o nie likwidowanie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zważyszwszy na społeczną rolę jaką odgrywa KRBRD wnioskujemy o podniesienie jej rangi przez usytuowanie jej przy Premierze RP bezpośrednio w Kancelarii Premiera RP. Ze swojej strony oferujemy wolę aktywnej współpracy i pomocy w zakresie wiedzy i doświadczenia Partnerstwa i Partnerów.


Z poważaniem

Ewa Łabno Falęcka                                        Jarosław Giemza

Prezes                                                            Dyrektor Wykonawczy